Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home IX edycja „Programu Stypendia Pomostowe" 2010-2011

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

DRODZY MATURZYŚCI !!!
      Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 marca 2010 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Fundacją Przedsiębiorczości zostało podpisane porozumienie o współuczestnictwie ANR w realizacji IX edycji „Programu  Stypendiów Pomostowych 2010/2011”.
      Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2010/2011. (segment IA)

Warunki otrzymania stypendiów pomostowych

Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2010 roku i który spełnia łącznie kryteria:

  1. Został przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskiej państwowej uczelni mającej uprawnienia do przyznawania tytułu magistra)
  2. Jest dzieckiem byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 3 lat
  3. Mieszka na terenie wiejskim lub mieście do 20 tys. mieszkańców
  4. Pochodzi  z rodziny, w której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 922 zł (lub 1054 zł,  gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności)
  5. Osiągnął na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu –uczeń samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku)

Formy

      Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich. Roczna kwota stypendium wynosi 5000 zł i przekazywana jest w 10-ciu miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda na indywidualne konto stypendysty.

Wymagane dokumenty 

  1. Wniosek o stypendium
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami
  3. Kopia zawiadomienia o przyjęciu na studia
  4. Kopia świadectwa dojrzałości

Termin złożenia wniosku

      Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie Filii w Koszalinie w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2010 r.

 

Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 30 września 2010 r.

      Pragniemy poinformować, iż wniosek oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi: http://www.stypendia-pomostowe.pl.

 

 

MGOPS w Bobolicach