Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home O OŚRODKU Strategie, Programy i Projekty Strategie Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2013 w mieście i gminie Bobolice

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

 

Misja Gminy Bobolice

Bobolice – gminą ludzi odpowiedzialnych za los własny i własnych rodzin.

 

Podstawa prawna     

Uchwała Nr XXII/244/04 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2013 w mieście i gminie Bobolice”.

Koordynacja     

 Koordynację realizacji Strategii Integracji powierzono Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Diagnoza problemów społecznych 
    

      W czerwcu 2004 r i ponownie w 2005 r przeprowadzono diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Bobolice.
      Z analizy przeprowadzonej diagnozy wynikało, że dominującymi problemami społecznymi występującymi na terenie miasta i gminy Bobolice są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc oraz uzależnienia. W związku z powyższym położono nacisk na realizację zamierzeń rozwiązujących w.w. problemy społeczne.
      Decyzję o opracowaniu Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2013 podjęto w 2004 r. Koordynatorem, który czuwał nad pracami powołanego przez Burmistrza Bobolic zespołu d.s. opracowania strategii, był kierownik ośrodka pomocy społecznej.
      Celem było wypracowanie sprawnego i efektywnego programu pomocy, umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi, a także spójnymi zgodnym z opracowaną wcześniej „Strategią rozwoju miasta i gminy Bobolice na lata 2003 – 2013”, a także spójnym z priorytetami Narodowej Strategii Integracji Społecznej.
Strategia wytycza kierunki działań.

 

Gmina Bobolice 

 1. Gmina Bobolice, zajmuje obszar 367,74 km2, wchodzi w skład powiatu koszalińskiego. Jest gminą miejsko - wiejską. Oprócz miasta, ludność w gminie zamieszkuje 66 miejscowości wiejskich w obrębie 19 sołectw.
 2. Liczba mieszkańców wynosi 9.841 (stan na 30.08.2009 r, z czego 55,36% zamieszkuje obszary wiejskie).

 Założenia polityki społecznej realizowanej przez Gminę Bobolice

 1. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych żyjących w ubóstwie, wynikającym szczególnie z bezrobocia w połączeniu z takimi dysfunkcjami, jak: niezaradność opiekuńczo – wychowawcza rodziców, alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie,
 2. rozwój systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
 3. rozwój systemu pomocy dziecku i rodzinie w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie,
 4. wdrażanie i koordynacja Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.

Cele Strategiczne Gminy Bobolice

 1. Stworzenie efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny.
 3.  Aktywizacja osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu.
 4. Tworzenie godnych warunków zamieszkania – budownictwo socjalne.
 5.  Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i starszych.
 6.  Stworzenie nowoczesnego i sprawnego systemu profilaktyki uzależnień.
 7.  Zapobieganie przestępczości dzieci i młodzieży.
 8. Stworzenie efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych.
 9. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny.
 10. Aktywizacja osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu.
 11. Tworzenie godnych warunków zamieszkania – budownictwo socjalne.
 12.  Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i starszych.
 13.  Stworzenie nowoczesnego i sprawnego systemu profilaktyki uzależnień.
 14. Zapobieganie przestępczości dzieci i młodzieży.

 

Osoba odpowiedzialna 1. Osoba odpowiedzialna – Mieczysława Brzoza – Z-ca Burmistrza Bobolic
 2. Osoba do kontaktu – Jolanta Stępień – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

 

Pliki do pobrania

 

OPIS

Rozmiar
(MB)

Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2005 – 2013 w mieście i gminie Bobolice
– uchwała RM

18,6

 Uchwała Nr 10/87/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji
i Polityki Społecznej na lata 2005 - 2013 w mieście i gminie Bobolice

 

 

1,6