Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Cele

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Cele
 1. Minimalizowanie skutków bezrobocia.
 2. Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej.
 3. Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 5. Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.
 6. Powrót na otwarty rynek pracy osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 7. Indywidualne podejście do beneficjentów ostatecznych i udzieleniu im kompleksowego wsparcia, opierającego się zarówno na pomocy psychologicznej, jak i doradztwie zawodowym oraz zagwarantowaniu szkoleń i kursów.
 8. Promowanie szerszego dostępu mieszkańców obszarów wiejskich do rynku pracy i przygotowanie ich do funkcjonowania w ramach społeczeństwa informacyjnego.
 9. Wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin w kontynuowaniu leczenia uzależnień, w tym współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Wspieranie kobiet doświadczonych przemocą w rodzinie, w tym współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Lokalną Koalicją Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Podaj Dłoń”.
 11. Udzielanie pomocy i porad w załatwianiu spraw administracyjnych.
 12. Przygotowywanie uczestników zajęć Kiszu do podjęcia zatrudnienia wspieranego.
 13. Przygotowywanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 14. Organizowanie kursów przygotowania zawodowego w podstawowym zakresie przy współpracy z PUP.