Sobota, 18 Wrzesień 2021

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Formy

     Stypendium szkolne/zasiłek szkolny w pierwszej kolejności będą udzielone w formie:

1.
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. korepetycje, kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.), ubezpieczenie, koszt udziału w wycieczkach szkolnych , bilet do kina, teatru , muzeum itp., koszt wyjazdu na „zieloną szkołę.”
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu np. podręczników ( w tym podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie itp.), artykułów  szkolnych (w tym zeszyty, kredki, farby, przybory geometryczne i inne przybory szkolne, zakup tornistra lub plecaka itp.), obuwia sportowego, stroju gimnastycznego (w tym koszulki, spodenki, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe itp.), stroju szkolnego ( w tym biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula), mundurka szkolnego,okularów korekcyjnych,biurka do nauki  i krzesła do biurka, sprzętu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, myszka) oraz programów komputerowych edukacyjnych, pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca).”
3. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np.  zakwaterowanie i wyżywienie (internat, bursa, stancja),  czesne na naukę w szkole, dojazdy do szkoły.”

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być udzielone w formie pieniężnej. Wnioskodawca musi wówczas udokumentować wydatkowanie środków finansowych na zakup w/w  form pomocy, tj. faktury, rachunki, bilety, itp. Pomoc ta może być udzielona w wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku gdy pracownik socjalny uzna, że nie jest możliwe i nie jest celowe udzielenie pomocy w formach wskazanych w pkt. 1, 2 i 3. Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie świadczenia na opłatę za pobyt w internacie, bursie, wyżywienia, biletów winien dostarczyć informację dot. nr konta bankowego.