Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Podstawa prawna

- art.41 Ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2008 Nr 14 poz.92.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 57 poz. 472),
- Rozporządzenie Komisji (WE)nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiemw stosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2009 str.3).

Kto może ubiegać się o pomoc?
Pracodawca ponoszący koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Warunki udzielenia pomocy
1.  Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia.
2.  Poniesienie kosztów szkolenia po zawarciu umowy.
3. Zatrudnienia po zakończeniu szkolenia osoby uczestniczącej w szkoleniu na stanowisku pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia pracy na okres co najmniej 24 miesiące.

Gdzie należy składać wniosek?
Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu - najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) - właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty należy złożyć
Pracodawca składa wniosek, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek mogą to być:
1. Kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.
2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia.
3. Kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej.

Koszty, które mogą być objęte dofinansowaniem

1. Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie.
2. Wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby
    niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności.
3. Koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia.
4. Koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego
   stopnia niepełnosprawności.
5. Koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka
   migowego albo lektora dla osób niewidomych.
6. Koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem.
7. Koszty obsługi administracyjno - biurowej, stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia.
8. Koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia.
9. Koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z
    wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu
    lat przed realizacją szkolenia. Koszty materiałów szkoleniowych.
10. Koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w
    szkoleniu (koszty te nie mogą być wyższe niż suma wymienionych powyżej kosztów szkolenia, z zastrzeżeniem, że
    mogą być one pokrywane jedynie wówczas, gdy dotyczą czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nie mogą
    obejmować czasu, w którym pracownik produkował towary lub świadczył usługi).
11. Koszty materiałów szkoleniowych

 Sposób rozliczenia
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.
Na co należy zwrócić szczególną uwagę
1. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.
2. Przedsiębiorstwo może uzyskać pomoc na szkolenie, jeżeli wartość tej pomocy brutto na jedno szkolenie nie
   przekracza kwoty stanowiącej równowartość 1 miliona euro.
Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem
   miasta na prawach powiatu składa wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
   Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.