Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Refundacja kosztów zatrudnienia

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Refundacja kosztów zatrudnienia

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Pracodawca zatrudniający pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Warunki udzielania pomocy
Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą. Osoba zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać tej osobie w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania na danym stanowisku pracy.

Gdzie należy składać wniosek
Pracodawca powinien złożyć wniosek (którego wzór stanowi załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej) w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


Jakie dokumenty należy złożyć
Do wniosku pracodawca dołącza odpowiednio:
1. kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób
  prawnych,
- umowę spółki cywilnej potwierdzoną w urzędzie skarbowym,
- w szczególnych przypadkach koncesję lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z
  odrębnymi przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga,
2. kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia,
3. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4. dokumenty z urzędu skarbowego:
- dla osób opłacających zryczałtowany podatek - informacje o jego wysokości, za okres dwóch ubiegłych lat, a w
  przypadku pracodawcy działającego krócej niż 2 lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,
-
decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatków wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), zwana dalej "Ordynacją",
-   zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu  podatków
5. decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatku akcyzowego wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 Ordynacji,
6. sprawozdanie finansowe, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, sporządzone stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy,
7. roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzany zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych za rok poprzedni,
8. kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie  z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
9. zaświadczenie o  nadaniu numeru statystycznego REGON,
10. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
11. informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia,
12. aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

  1. Wynagrodzenie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.
  2. Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Pracodawca może otrzymywać pomoc publiczną z różnych źródeł (środki polskie, wspólnotowe) na pokrycie tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak suma otrzymanej pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów płacy w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.Ponadto wartość tej pomocy brutto łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną przez pracodawcę w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 15 mln euro brutto.

Sposób rozliczenia
Zwrotu dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu po przedłożeniu stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności kopii zawartych z pracownikami umów o sprawowanie opieki nad pracownikami niepełnosprawnymi i zaświadczeń o zasadności zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi niepełnosprawnemu wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy. Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia. Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu składa wniosek do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Podstawa prawna:

  1. Art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2008 Nr 14 poz. 92.),
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215 poz. 2186 z późn. zm.)