Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Zasady wydawania art. żywnościowych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zasady wydawania artykułów żywnościowych

Żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej (minimum 2 przesłanki), t.j. :
1. ubóstwa,
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
10. (uchylony),
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ponadto dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 684 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 813,00 zł.  (kryterium dochodowe obowiązuje od 1 października 2012 r.)