Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia Realizacja nowego programu unijnego FEAD

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Realizacja nowego programu unijnego FEAD

Szanowni Państwo, rozpoczęła się realizacja nowego programu unijnego FEAD przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. W kwietniu jako Gmina Bobolice podpisaliśmy umowę z Polskim Czerwonego Krzyżem z oddziałem w Koszalinie w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier” na okres od maja 2015 r. do końca lutego 2016 r.

Na mocy tej umowy MGOPS typuje mieszkańców naszej gminy korzystających z pomocy społecznej do możliwości odbioru żywności PCK. Niezbędne dokumenty do otrzymania pomocy wydawane są w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Prosimy u pracowników socjalnych. Żywność wydawana jest w PCK w Koszalinie od końca 1 czerwca 2015 r. i będzie udzielana w formie paczki żywnościowej, w skład której wchodzić będzie 6 rodzajów artykułów spożywczych. Minimalny limit pomocy żywnościowej – 1 paczka na osobę wynosi od 3,5 kg/l do 6 kg/l.

Pomoc kierowana jest w szczególności do osób objętych korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane ), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w pkt 10.Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Z pomocy mogą korzystać również osoby nie objęte pomocą ośrodka w tym przypadku również muszą się zgłosić do MGOPS z dochodami w celu uzyskania odpowiednich informacji i ewentualnych oświadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych pod numerem: 94-3187-595 i P.Renaty Jarzyńskiej pod nr tel. 94 31-87-031.