Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Karta Dużej Rodziny Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Składając wniosek o przyznanie karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:

1. W przypadku rodzica oraz małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość
2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia do 18 roku życia –akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia –dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki   w danej placówce
4. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia –dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znaczny stopniu niepełnosprawności
5. W przypadku dzieci umieszczonych na w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
6. W przypadku osób , o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka