Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia OGŁOSZENIE

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo w ramach współpracy pomiędzy Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach została podpisana umowa dotycząca przekazywania gotowych artykułów spożywczych.
Uprzejmie Państwa informuję, że od kwietnia bieżącego roku żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społeczne (min. 2 przesłanki), t.j. :
1.ubóstwa,
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,

8 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze,
12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczpospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
14. alkoholizmu i narkomanii,
15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych,
16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
oraz dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 715,50 zł.

Szanowni Państwo pomoc w postaci artykułów spożywczych mogą otrzymać :
1. osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające aktualne decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną, przy dochodzie na osobę nie przekraczającym:
- w rodzinie:
dochód nie przekraczający 351,00 z na jednego członka rodziny (100 % kryterium)
dochód nie przekraczający 526,50 zł na jednego członka rodziny (150 % kryterium)
- osoby samotne:
dochód nie przekraczający 477,00 zł (100 % kryterium)
dochód nie przekraczający 715,50 zł (150 % kryterium)
2. osoby i rodziny nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a pobierające świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego) mogą otrzymywać pomoc żywnościową po spełnieniu warunków określonych wyżej (co najmniej dwie przesłanki) oraz posiadające aktualną decyzję, spełniając kryterium dochodowe do 526,50 zł na 1 osobę w rodzinie.
3. osoby i rodziny nie kwalifikujące się do świadczeń pomocy społecznej, które nie spełniają kryteriów zawartych w w/w ustawie o pomocy społecznej ,w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w oparciu o wytyczne i zasady przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, określonych w piśmie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2009 r. (znak: DPS-V-074-243-4-KK/08) oraz z dnia 13.03.2009 r. (znak: DPS-V-074-4-1-243-KK/09) wraz ze zmianami wprowadzonymi w piśmie z dnia 21.04.2011 r. (znak: DPS-V-074-72-1858-KK/11) dotyczące wyboru beneficjanta) mogą otrzymać pomoc w formie artykułów spożywczych. Jednocześnie muszą spełnić przesłanki zawarte w oświadczeniu (art.7 ustawy o pomocy społecznej). Osoby winny pobrać oświadczenie w ośrodku pomocy społecznej, po spełnieniu ustaleń zawartych w oświadczeniu oraz po akceptacji przedstawiciela instytucji lub organizacji wspierającej ludność najuboższą, sołtysa, radnego bądź przedstawiciela parafii winny zgłosić się w celu odebrania darów. Oświadczenie ważne w miesiącu wydawania.
Zgodnie z umową zawartą 1 marca 2012 r. pomiędzy Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach ilość wydawanych artykułów żywnościowych wynosi nie mniej niż 30 kg i nie więcej niż 70 kg na osobę na rok, tj. około 3-7 kg na osobę na miesiąc. Żywność wydawana będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Zarząd SWIS w Bobolicach