Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Pomoc materialna o charakterze socjalnym Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2011/2012 w Gminie Bobolice

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2011/2012 w Gminie Bobolice

       Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2011/2012 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.
      Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do dnia 15 września 2011 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2011 r.

     Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Stypendium szkolne/zasiłek w pierwszej kolejności będą udzielone w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. korepetycje, kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.) ,PZU, koszt udziału w wycieczkach szkolnych -bilet do kina, teatru , muzeum itp., oraz koszt wyjazdu na „zieloną szkołę.”
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu np. podręczników (w tym podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie itp.), artykułów szkolnych (w tym zeszyty, kredki, farby, przybory geometryczne i inne przybory szkolne , zakup tornistra lub plecaka itp.), obuwia sportowego, stroju gimnastycznego (w tym koszulki, spodenki, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe itp.), stroju szkolnego ( w tym biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula), mundurka szkolnego, okularów korekcyjnych, biurka do nauki i krzesła do biurka, sprzętu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, myszka) oraz programów komputerowych edukacyjnych, pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu Internetowego od września do czerwca
  3. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie i wyżywienie (internat, bursa, stancja), czesne na naukę w szkole, dojazdy do szkoły.

       W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być udzielone w formie pieniężnej. Wnioskodawca musi wówczas udokumentować wydatkowanie środków finansowych na zakup w/w form pomocy, tj. faktury, rachunki, bilety, itp. Pomoc ta może być udzielona w wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku gdy pracownik socjalny uzna, że nie jest możliwe i nie jest celowe udzielenie pomocy w formach wskazanych w pkt. 1, 2 i 3. Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie świadczenia na opłatę za pobyt w internacie, bursie, na stancji oraz na wyżywienie, winien dostarczyć faktury, rachunki lub informację dot. nr konta bankowego.
       Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 0-94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od 01 września 2011 r.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach