Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Życzenia Wielkanocne
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniu 11 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 12.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
Do odbioru jabłek uprawnia również decyzja wydana przez MGOPS na realizację Programu 500 +

Więcej…
 
INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie       w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 22 maj 2017 r.

P – Ź     - 23 maj 2017 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji  w dniach od 24.04.2017r. do 05.05.2017r. w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Więcej…
 
Dofinansowanie na realizację zadań publicznych dla SWIS w roku 2017

                                                                      


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach po raz kolejny otrzymało z Urzędu Miejskiego w Bobolicach dwie dotacje na realizację projektów skierowanych do społeczności lokalnej. Oba są realizowane w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier”.
Od lutego rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego: Program przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej pn. Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”. Z poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu może skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec Gminy Bobolice, który doznaje przemocy domowej, rodziny z problemami alkoholowymi,  opiekuńczo- wychowawczymi itp. W punkcie konsultacyjnym przyjmuje prawnik, raz w miesiącu – w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W ramach dotacji zostali już zatrudnieni asystenci rodziny, którzy współpracują z rodzinami wytypowanymi przez ośrodek pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Bobolice. Realizacja projektu
Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujęta jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Bobolice na rok 2017. Kwota dofinansowania wynosi 18.000,00 zł.

Więcej…
 
Skuteczna aktywizacja zawodowa

6 kwietnia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Skuteczna Aktywizacja Zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego przez firmę Industry Personel Services Sp. z o.o. Uczestnicy spotkania uzyskali szczegółowe informacje na temat przystąpienia do projektu.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie gmin wiejskich i / lub miejsko – wiejskich.

Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników:

-        przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,

-        poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

-        pośrednictwo pracy,

-        szkolenia /kursy dla 75 osób – stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł netto/ uczestnika (jednorazowo),

-        3-miesięczne staże dla 90 osób – stypendium dla uczestników stażu w wysokości 1850,00 zł nett / miesięcznie,

-        zatrudnienie co najmniej 60 osób w okresie do 3 m-cy po zakończeniu projektu,

-        ubezpieczenie podczas szkolenie / kursu i stażu,

Więcej…
 
O partnerstwie z Partnerami

3 kwietnia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 28 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2016 i ustalenia planu pracy na rok bieżący.
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice. W 2016 r. na wspólne działania zostało podpisanych 37 umów partnerskich zadaniowych. Zdjęcia z realizacji niektóry działań zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej…
 
Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne kwiecień 2017r.
Więcej…
 
Skuteczna aktywizacja zawodowa


Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracę i nieaktywną zawodowo,
znajdujesz się w trudnej sytuacji na rynku pracy
przyjdź na spotkanie informacyjne
, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00
w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.

Firma INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego”. Wsparciem mogą zostać objęte osoby powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie gmin wiejskich i / lub miejsko – wiejskich.

Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników:

-        przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,

-        poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

-        pośrednictwo pracy,

Więcej…
 
Realizacja Programu 500 + w Gminie Bobolice

Od początku wdrażania Programu 500 + mieszkańcy gminy Bobolice złożyli 766 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. Aktualnie świadczenie trafia do 714 rodzin, z tego:
- 145 rodzin to rodziny pobierające świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
- 528 rodzin to rodziny pobierające świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie),
- 41 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem pobiera świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 1200 zł na osobę w rodzinie).
Na koniec 2016 r. wypłacono 9 534 świadczeń wychowawczych.

Więcej…
 
Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES w Katowicach chce pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Został utworzony fundusz pomocy stypendialnej. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy  Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 04 – 05 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Więcej…
 
Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy rynku miejskiego w Bobolicach
 
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 8 z 97