Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


W Odnowie poznamy się „Od Nowa”

1 lipca 2017 r. grupa nieformalna oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach podpisali umowę na realizację projekt pt. „Poznajemy się Od Nowa: Dni otwarte Środowiskowego Domu samopomocy „Odnowa”. Projekt będzie realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu SPOŁECZNIK, będącego formą wsparcia inicjatyw oddolnych.
Jednym z założeń polityki społecznej miasta i gminy Bobolice jest rozwój systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Podejmowanych jest szereg działań dążących do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomimo tego ludzie doświadczeni niepełnosprawnością, chorobą psychiczną, spotykają się jeszcze z dyskryminacją i odrzuceniem. Krzywdzące stereotypy są jeszcze podtrzymywane przez społeczeństwo, w tym również przez rodziny chorych. Rodziny osób z niepełnosprawnościami zamykają się na świat, „chroniąc” swoich bliskich przed całym jego złem, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ich krzywdzą. Na terenach wiejskich wciąż mieszka wiele osób, które mogłyby skorzystać ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy ODNOWA, uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Niestety, bardzo często ze względu na bariery stawiane właśnie przez najbliższych, przez ich obawę przed nieznanym, a także wstyd – zostają w domach, nie korzystają ze wsparcia. Realizując ten projekt grupa nieformalna chce pokazać, że środowiskowy dom jest otwarty i dostępny dla każdej osoby, która potrzebuje tego typu wsparcia. Chce pokazać, że nie należy się wstydzić, że warto tu przychodzić, że dzieją się tu ciekawe historie, że uczymy się nawzajem, rozwijamy umiejętności i talenty, poszukujemy nowych talentów, pomagamy w usamodzielnianiu

Więcej…
 
Czy w Radwankach są siłacze?

1 lipca 2017 r. grupa nieformalna oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach podpisali umowę na realizację projekt pt. „Siłacze w Radwankach – wyposażenie siłowni zewnętrznej i organizacja Festynu”. Projekt będzie realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu SPOŁECZNIK, będącego formą wsparcia inicjatyw oddolnych.
W miejscowości Radwanki istnieje plac zabaw wraz z boiskiem sportowym. Brakuje miejsca przeznaczonego do rekreacji dla młodzieży i osób starszych. Grupa nieformalna widząc potrzebę wyposażenia siłowni zewnętrznej wyszła z inicjatywą umiejscowienia elementu na istniejącym placu zabaw z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa. Realizacja projektu przełoży się na lepszy dostęp do sportu i aktywnego wypoczynku. Doposażone miejsce zyska trwałe cechy funkcjonalne. Siłownia zewnętrzna stanowić będzie obok istniejącego placu zabaw i boiska, miejsce spotkań pozwalających na integrację i aktywizację mieszkańców sołectwa Radwanki.

Więcej…
 
W czasie wakacji dzieci się nie nudzą

1 lipca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach podpisał umowę na realizację projekt pt. „Kolorowe lato – organizacja zajęć dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji”. Projekt będzie realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu SPOŁECZNIK, będącego formą wsparcia inicjatyw oddolnych.
Projekt realizowany będzie w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach i jej filii w Dargini oraz w świetlicy wiejskiej w Dargini pod hasłem „Kolorowe lato z biblioteką”. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom pozostającym w mieście zorganizowanej, bezpiecznej zabawy w czasie wakacji, organizacja czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań, integracja, nawiązanie przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnej prawidłowej komunikacji oraz kontaktu z nowo poznanymi rówieśnikami. Dzięki realizacji projektu dzieci pozostające w miejscu zamieszkania będą miały zapewnioną bezpieczną formę spędzenia czasu. Projekt będzie trwał 3 tygodnie.

Więcej…
 
Regionalna Akademia Rodziny

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego utworzył Regionalną Akademię Rodziny (RAR), której celem jest wzmocnienie kondycji zachodniopomorskiej rodziny. RAR udzielają wsparcia o charakterze profilaktycznym, skierowanego do Rodzin, pozwalającego im osiągnąć samodzielność ekonomiczną, społeczną, wychowawczą, duchową i kulturową.

Celem RAR jest:

1.Ochrona rodziny przed rozpadem.

2.Zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, w tym w rodzinach wielopokoleniowych.

3.Podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowym.

4.Nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zaprasza do skorzystania w ramach Regionalnej Akademii Rodziny z:

-poradnictwa rodzinnego
-poradnictwa psychologicznego
-poradnictwa prawnego
-terapii rodzinnej
-treningu edukacji społeczno – finansowej.

Więcej…
 
Polityka społeczna – wymiana doświadczeń

W ramach współpracy polsko – niemieckiej w dniach 26 – 27 czerwca zorganizowany został wyjazd do Züssow i Greifswaldu. Dziesięcioosobowa delegacja z Gminy Bobolice, wśród niej także terapeutki zajęciowe Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” skorzystały z doświadczeń naszych sąsiadów. Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Małych Projektów działania: Polsko – niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych.
Po zakwaterowaniu w hotelu i chwili odpoczynku, czekały nas dwa bardzo intensywne dni, dające z pewnością nowe doświadczenia. Pierwszego dnia zaplanowano wykład składający się z pięciu bloków tematycznych: zapoznanie się z systemem opieki osób starszych i niepełnosprawnych w tym świadczeń zdrowotnych, kontrola jakości obsługi pacjenta w domach opieki, struktura opieki w domu pomocy społecznej, opieka ambulatoryjna z dojazdem do klienta, opieka paliatywna. Po konferencji zaproszono nas do poznania całego kompleksu obejmującego mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, budynki gospodarcze, ogrody oraz gospodarstwo rolne, gdzie osoby te znajdują zatrudnienie, a wszystko to na terenie pięknie położonego parku.

Więcej…
 
O fundacji

Główną misją fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe.

W celu pomocy takim osobom realizujemy programy:

1.       Fizjoterapia w domu.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami co najmniej jednej kończyn i górnej i dolnej. Polega on na BEZPŁATNEJ fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Więcej…
 
„Z miłości do zdrowia”

„Z miłości do zdrowia" - pod takim tytułem w Gminie Bobolice zostały zorganizowane warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016. Odbyły się one w świetlicach wiejskich w Głodowej, Kurowie, Dargini i Krępie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” na podstawie podpisanej umowy zadaniowej między Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Gmina Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Warsztaty w ramach działań towarzyszących realizacji Programu są bezpłatne i przeznaczone dla osób i członków rodzin które otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Więcej…
 
Regionalna Konferencja w Szczecinie

W piątek, 23 czerwca w Szczecinie odbyła się pierwsza regionalna konferencja, której tematem były konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska zgromadziła liczne grono zainteresowanych.
W konferencji uczestniczyła Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, Marek Subocz – wicewojewoda, Dorota Habich – p. o. Prezesa Zarządu PFRON.

Więcej…
 
Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne lipiec 2017r.
Więcej…
 
Współpraca z Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

Dzisiaj, 19 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, odbyło się spotkanie władz samorządowych, przedstawicieli Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej oraz osób zaangażowanych w pomoc społeczną na terenie Gminy Bobolice. Podczas spotkania została podpisana umowa partnerska dotycząca współpracy w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz realizacji projektów na rzecz społeczności miasta i gminy Bobolice.
Dzięki temu mieszkańcy Gminy Bobolice będą mogli korzystać m.in. z pomocy psychologicznej dla osób potrzebujących w siedzibie Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, z wypożyczalni sprzętu medycznego, innych. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie wsparcia należy zwracać się do pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

Więcej…
 
„Z miłości do zdrowia”

„Z miłości do zdrowia" - pod takim tytułem w Gminie Bobolice zostały zorganizowane warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016. Odbyły się one w świetlicach wiejskich w Głodowej, Kurowie, Dargini i Krępie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” na podstawie podpisanej umowy zadaniowej między Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Gmina Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Warsztaty w ramach działań towarzyszących realizacji Programu są bezpłatne i przeznaczone dla osób i członków rodzin które otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Więcej…
 
„Czysty aniołek”
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas.”
                                 Flora EdwardW imieniu najmłodszych mieszkańców naszej gminy dziękujemy za wsparcie akcji „Czysty aniołek” realizowanej przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”. Każdy gest dobroci uwrażliwia Nas, wnosi promyk nadziei sprawiając, iż każdy kolejny dzień może być lepszy – staje się to dzięki Wam wszystkim okazującym serce i wsparcie drugiej osobie. Udało się zebrać wiele środków czystości oraz artykułów higieniczne, które w najbliższym czasie zostaną przekazane najuboższym dzieciom z terenu naszej gminy.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 6 z 97